HASTBO Trading
Groethofstraat 101
5916 PA Venlo
077-3540000
www.hastbo.com
KvKnr: 73461687
BTWnr: NL 001899279 B96
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met HASTBO Trading , zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling via HASTBO Trading worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. HASTBO Trading wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever.
 

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten:

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op HASTBO Trading is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.
2.4 Offertes zijn 30 dagen geldig tot aan bestelling.
 
Artikel 3 – Prijzen en betalingen:
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief B.T.W.
3.2 Betaling dient te geschieden netto zonder enige korting voor contante betaling.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.
3.5 Prijzen voor huur van extra apparaten (steigers, hoogwerkers e.d.) worden in de offerte doorberekend 
3.6 Voor inmetingen worden kosten in rekening gebracht vanaf € 50,00. Deze zijn afhankelijk van locatie berekend vanaf locatie HASTBO Venlo. Inmeetkosten in gemeente Venlo zullen bij bestelling volledig verrekend worden. Inmeetkosten buiten gemeente Venlo worden gedeeltelijk vergoed bij bestelling.
 
Artikel 4 – Levering:
4.1 De aangegeven levertijden zijn indicatief en kunnen door opdrachtnemer tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Tussentijdse aanpassingen door opdrachtgever heeft invloed op de levertijd.
4.3 De levertijd gaat in op het moment dat de schriftelijke orderbevestiging voor akkoord getekend is en de aanbetaling is ontvangen bij de opdrachtnemer.
4.4 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijftig euro, exclusief BTW, bedragen, in rekening worden gebracht.
 
Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud:
5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.
 
Artikel 6 – Intellectuele eigendommen:
6.1 Op alle door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan na schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen van opdrachtnemer zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onmiddellijk geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd opdrachtnemer zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 7 – Reclamatie:
7.1 Opdrachtgever is verplicht na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtnemer schriftelijk en wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
7.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de ingediende reclamatie te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
7.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
7.4 Indien de reclamatie naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. 4.5 Bij levering of afhalen moet de opdrachtgever zelf zorg dragen voor voldoende hulp en beschermingsmiddelen bij het laden en lossen van de producten. 4.5 Bij levering of afhalen dient de opdrachtgever zelf de producten te controleren
 
Artikel 8 – Garantie:
8.1 Tenzij anders vermeld verleent opdrachtnemer gedurende 5 jaar na leveringsdatum garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen, mits door opdrachtgever is voldaan aan de verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing, een en ander desgewenst door opdrachtgever ten genoegen van opdrachtnemer aan te tonen. De garantie beperkt zicht ten alle tijden uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door opdrachtgever is geretourneerd. Indien de goederen zich buiten Nederland bevinden, komen de verzendkosten voor te leveren onderdelen voor rekening van opdrachtgever.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, ter beoordeling van opdrachtnemer.
8.3 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten.
8.4 Indien goederen door of namens opdrachtnemer zijn geïnstalleerd beperkt de garantie zich eveneens tot het leveren van de vervangende onderdelen, nadat deze door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn geretourneerd. Als binnen 5 werkdagen na installatie blijkt dat deze niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen
8.5 Garantie op de door opdrachtnemer geleverde goederen en/of uitgevoerde werken worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk door opdrachtnemer verleend, en strekt zich nooit verder uit, dan de garantie, zoals deze door de producent, c.q. importeur, c.q. leverancier van de grondstoffen en materialen wordt gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door opdrachtnemer vervaardigde materialen en producten, dan wel in door opdrachtnemer uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen, c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.
8.6 De garantie vervalt indien de door opdrachtnemer geleverde goederen zijn behandeld en/of verwerkt. Indien de garantie betreft door opdrachtnemer uitgevoerde werken, vervalt de garantie indien de aanwezige voorzieningen en/of hoedanigheid van de te bewerken materialen ongeschikt of minder geschikt zijn, zomede in geval van onjuist gebruik.
8.7 Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- of montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor montage van de door opdrachtnemer te leveren en/of installeren producten, ongeacht eventueel door opdrachtnemer gegeven adviezen of beoordelingen.
8.8 Geen garantie wordt verleend op storingen en/of gebreken welke het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik, onjuiste installatie door opdrachtgever of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
8.9 Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraatpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale product eigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden
 
Artikel 9 – Overmacht:
9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer in geval van overmacht het recht om de uitvoering van een bestelling op te schorten. Dit wordt door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld, zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.
 
Artikel 10 – Uitvoering:
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.
 
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.